คลังข้อมูล ข่าวประกาศ


เมนูเว็บไซต์
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนศ.
 ขอบข่ายงาน
 กระบวนงานที่สำคัญ
 แผนการพัฒนา
 การบริหารงาน
 ปฏิทินกิจกรรม
 แบบฟอร์มต่างๆ
 เว็บไซต์ที่รับผิดชอบ
 เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กระดานถาม-ตอบ 
 
 
www.science.cmu.ac.th
 
Shared
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
(วันที่ประกาศ: 10 เม.ย. 2562 เวลา 11:35 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: เรื่องการสมัครขอรับทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562.PDF
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
(วันที่ประกาศ: 26 มี.ค. 2562 เวลา 14:16 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562.PDF
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)ที่สามารถกู้ยืมเงินภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2561
 
(วันที่ประกาศ: 21 มี.ค. 2562 เวลา 09:31 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: (กยศ.กรอ.) ที่สามารถกู้ยืมเงินภาคฤดูร้อน ปี 2561.PDF
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
 
(วันที่ประกาศ: 6 มี.ค. 2562 เวลา 09:34 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562.PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
(วันที่ประกาศ: 27 ก.พ. 2562 เวลา 16:35 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: ประจำปีการศึกษา 2562.PDF
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
 
(วันที่ประกาศ: 27 ก.พ. 2562 เวลา 09:53 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: มช.เรื่องการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562.PDF
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
(วันที่ประกาศ: 18 ก.พ. 2562 เวลา 11:39 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561.PDF
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 
(วันที่ประกาศ: 11 ก.พ. 2562 เวลา 09:14 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562.PDF
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 61...ลงไป) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 
(วันที่ประกาศ: 8 ก.พ. 2562 เวลา 14:38 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562.PDF
การสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
(วันที่ประกาศ: 8 ม.ค. 2562 เวลา 11:44 น.)

ดาวน์โหลดไฟล์: ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา61.PDF
อ่านต่อทั้งหมด
 
 
ใบสมัครทุนทำงานพิเศษปี 61

 
(วันที่ประกาศ: 22 ส.ค. 2561 เวลา 15:48 น.)
แบบฟอร์มทุนทำงานพิเศษ

 
(วันที่ประกาศ: 22 ส.ค. 2561 เวลา 15:28 น.)
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 60... ลงไป) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

 
(วันที่ประกาศ: 31 ม.ค. 2561 เวลา 11:11 น.)
แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกาา 2560 (เพิ่มเติม เดือน พย.60)

 
(วันที่ประกาศ: 29 พ.ย. 2560 เวลา 16:44 น.)
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชมรม ชั้นปี ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม เดือน พย.60)

 
(วันที่ประกาศ: 29 พ.ย. 2560 เวลา 16:43 น.)
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (เปลี่ยนแปลง)

 
(วันที่ประกาศ: 14 พ.ย. 2560 เวลา 16:09 น.)
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาแบบทุนทำงานพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

 
(วันที่ประกาศ: 8 พ.ย. 2560 เวลา 15:40 น.)
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นประจำคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศกึษา 2560

 
(วันที่ประกาศ: 4 ต.ค. 2560 เวลา 08:57 น.)
ประกาศ แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

 
(วันที่ประกาศ: 27 ก.ย. 2560 เวลา 08:20 น.)
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชมรม ชั้นปี ภาควิชา ในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มช. ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

 
(วันที่ประกาศ: 27 ก.ย. 2560 เวลา 08:19 น.)