คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
 พันธกิจ
 ขอบข่ายงาน
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 แผนพัฒนา
 การบริหารงาน
 หน่วยงานในสังกัด
 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระดานถาม-ตอบ

 
 
 
 
ไฟล์นำเสนอการสัมมนากระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์
(วันที่ประกาศ: 1 ธ.ค. 2554 เวลา 14:20 น.)
 การสัมมนากระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11:ความสอดคล้องของแผนคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00-12.00ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง (ห้องประชุม 2) ชั้น 2 อาคาร 40 ปี
presentแผน30-11-54.pdf