คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
ค่านิยม
การบริหารงาน
ขอบข่ายงาน
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์ชำนาญการ
 แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระดานถาม-ตอบ
 

 
 
 
 
 
 
ดูทุกหมวดหมู่:
สรุปแนวปฏิบัติการเปลี่ยนตำแหน่งการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย

(วันที่ประกาศ: 4 พ.ค. 2555 เวลา 16:01 น.)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการปลี่ยนตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕

(วันที่ประกาศ: 4 พ.ค. 2555 เวลา 16:04 น.)
แบบฟอร์มการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

(วันที่ประกาศ: 19 เม.ย. 2555 เวลา 09:25 น.)