คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
ค่านิยม
การบริหารงาน
ขอบข่ายงาน
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์ชำนาญการ
 แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระดานถาม-ตอบ
 

 
 
 
 
 
 
สรุปแนวปฏิบัติการเปลี่ยนตำแหน่งการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
(วันที่ลงข้อมูล: 4 พ.ค. 2555 เวลา 16:01 น.)
3(พนักงานมหาวิทยาลัย).docx