คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
KM งานคลังและพัสดุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติต่างๆ
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สาระน่ารู้
ติดต่อหน่วยงาน
กระดานถาม-ตอบ

 
 

 
 

ลำดับที่

กระบวนงานที่สำคัญ

ผู้รับผิดชอบหลัก

งานควบคุม กลั่นกรอง ตรวจสอบ การบริหารจัดการ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินงบประมาณเงินรายได้ และกองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ รายงานข้อมูลทางการเงิน ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

นางอัมพร ทัพบุรี

งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ทุกหมวดรายจ่ายของงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ และงานตรวจสอบรายงานงบรายรับ- รายจ่ายการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการที่มีการเก็บเงินค่าลงทะเบียน เงินนอกงบฯ

นายประสงค์ ปินตารักษ์

งานตัดยอดเงินคงเหลือในระบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ (ระบบออนไลน์ e-Budget)

นายประสงค์ ปินตารักษ์

งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (ตั้งหนี้ในระบบ ๓ มิติ) AP
งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้ (ตั้งหนี้ในระบบ ๓ มิติ) AP
ตามแผนงาน งาน กองทุน รหัสงบประมาณ

นางรสสุคนธ์ บุญสวัสดิ์หิรัญ
นางจารุณี เงินพะช่อ

 

งานจัดทำบัญชีงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ในระบบ ๓ มิติ และงานรายงานงบการเงินประจำเดือน งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ฯลฯ

นางสาวสิริจันทร์ วงค์แก้ว

งานบันทึกเงินรายได้ของสำนักงาน และภาควิชา (ระบบออนไลน์ e-Revenue)

นางสาวสิริจันทร์ วงค์แก้ว

งานเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนสำหรับหน่วยงานภายในคณะและรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย และการยืมเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนภายในสำนักงานคณะ
และรายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย (เงินสดย่อย)

นางสาวสิริจันทร์ วงค์แก้ว

นางสาวธนิกานต์ ยะมะโน

งานเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ พนักงานส่วนงาน
เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินสมทบประกันสังคม และ
เงินสะสมสมทบ และโอนเงินเข้าบัญชีประจำเดือน

นางสาวธนิกานต์ ยะมะโน

 

 

งานตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
และค่าเล่าเรียนบุตร ของคณะ

นางสุชัญญา วงษ์จำปา

๑๐

งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ของโครงการศูนย์วิจัยนาโนฯ/ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์/โครงการศูนย์วิจัยและบริการจีโนมฯ /โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายฯ/โครงการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ

นางสุชัญญา วงษ์จำปา

๑๑

 

งานรับเงินและนำส่งเงินกองคลัง เงินงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ ทุกสิ้นวันทำการ และบันทึกบัญชี
รายรับในระบบบัญชี ๓ มิติ (AR)

นางสาวสุภาภรณ์ สุรินทร์แก้ว

๑๒

งานโอนเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

นางสาวสุภาภรณ์ สุรินทร์แก้ว

๑๓

งานเบิกจ่ายทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ทุนส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชรินทร์ ชัยบุญเรือง

๑๔

งานตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษและนานาชาติ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่เปิดสอนให้กับคณะต่างๆ

นางสาวพัชรินทร์ ชัยบุญเรือง

๑๕

งานธุรการ รับ – ส่งหนังสือ ภายใน-ภายนอกและแจ้งเวียน
เอกสารของหน่วยการเงินและการบัญชี

นายวรเศรษฐ์ สุวรรณมณีโชค