คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
KM งานคลังและพัสดุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติต่างๆ
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สาระน่ารู้
ติดต่อหน่วยงาน
กระดานถาม-ตอบ

 
 

 
 
ดูทุกหมวดหมู่:
ระเบียบค่าเดินทาง
ระเบียบค่าเล่าเรียนบุตร
ระเบียบค่ารักษาพยาบาล
ระเบียบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค (กค.0406.4/ว.322 ลว.8 ก.ย.53)