คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
KM งานคลังและพัสดุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติต่างๆ
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สาระน่ารู้
ติดต่อหน่วยงาน
กระดานถาม-ตอบ

 
 

 
 
ดูทุกหมวดหมู่:
กองคลังแจ้งเวียนแบบฟอร์มการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2554 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี (เงินแผ่นดินและเงินรายได้)
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานในสังกัดเดียวกันเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายกรณีที่ไม่สามารถโอนเงิน (ว.003 ลว.2 ม.ค.51)
หารือการเบิกเงินค่าตอบแทนประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ (ว.365 ลว. 17 ก.ย.51)
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนย่อยหรือเงินรับฝากของกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ ( ลว.17 มิ.ย.54)
แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการรายงานเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนของภาควิชา (กง./802 ลว.5 ต.ค.52)
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าอาหาร-อาหารว่างและเครื่องดื่ม) ลงวันที่ 25 ก.พ.53
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร (อัตราค่าสนับสนุนกิจกรรมและค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม) ลว. 23 มิ.ย.53) อยู่ระหว่างปรับปรุงประกาศฯฉบับใหม่ สำหรับอัตราค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม
หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อการประชุมสัมมนาทางวิชาการหรืออบรม ณ ต่างประเทศ (ลว. 1 ส.ค.50)
แนวปฏิบัติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเงินรายได้
แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
ตอบข้อหาหรือการบริหารวิชาการ
ซักซ้อมการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป
คุณวุฒิตำแหน่งลูกจ้างเงินรายได้
ค่าขนส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย