คลังข้อมูล ข่าวประกาศ

เมนูเว็บไซต์
หน้าแรกเว็บไซต์
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
KM งานคลังและพัสดุ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แนวปฏิบัติต่างๆ
 กระบวนงานที่สำคัญ
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สาระน่ารู้
ติดต่อหน่วยงาน
กระดานถาม-ตอบ

 
 

 
 
ดูทุกหมวดหมู่:
บรรยายเรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “การปฏิบัติงานด้านการเงิน” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2553 -2556
รายงานความก้าวหน้ากลุ่มชุมชนนักปฏิบัติด้านการเงิน รอบ6เดือน 1ต.ค.53 - 31 มี.ค.54
หัวข้อในการจัดประชุมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติด้านการเงิน ครั้งที่ 2/2554
หัวข้อในการจัดประชุมกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติด้านการเงิน ครั้งที่ 1/2554
ขอเชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติด้านการเงิน
แบบการขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)